Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α.) αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες και εφήβων με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία, δυναμικότητας 15 ατόμων.

Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. είναι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14957 (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/22-10-2001 στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128/τ.Β΄/2001), όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και στο Ν.4018/2011.

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. εντάσσεται στο νέο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το Κ.Δ.Α.ΠΜ.Ε.Α. δύναται για την επίτευξη των σκοπών του να συνεργάζεται με εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.), τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Κ.Μακεδονίας, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με εθελοντικές οργανώσεις.

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. είναι: α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες β) η κοινωνική ένταξη των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπισθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών/ εφήβων με αναπηρίες ή των οικογενειών τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
 • Ατομική εκπαίδευση των παιδιών /εφήβων με αναπηρίες, πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία.
 • Εκπαίδευση των μελών της οικογενείας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες.
 • Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.
 • Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α.

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. στεγάζεται σε ισόγειο, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο κτιρίου, επί της οδού Κατσουλάκη 1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14957 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β΄/22-10-2001)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Νάουσας. Δεν αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών / εφήβων που διαμένουν σε όμορη περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών / εφήβων απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των συγκεκριμένων πράξεων.

Η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων και οι διαδικασίες επανεγγραφής και επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών / εφήβων, επίσης καθορίζονται από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης των συγκεκριμένων πράξεων

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς γι’ αυτό ή που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πενθήμερο ωράριο λειτουργίας θα είναι:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα

7.00-15.00

7.00-15.00

8

Τρίτη

7.00-15.00

7.00-15.00

8

Τετάρτη

7.00-15.00

7.00-15.00

8

Πέμπτη

7.00-15.00

7.00-15.00

8

Παρασκευή

7.00-15.00

7.00-15.00

8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

40

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

11

Το Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. με απόφαση του Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες (Σχετ. Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14957 ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001)

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες του Δήμου Νάουσας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α.

Το Κέντρο θα στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14957 (Φ.Ε.Κ. 1397/Β΄/22-10-2001) από:

 • Έναν /Μία Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ
 • Έναν/ Μια Γυμναστή /τρια ή Φυσικοθεραπευτή/τρια ΠΕ ή ΤΕ
 • Έναν/ Μία Εργοθεραπευτή/ τρια ΤΕ
 • Δύο Κοινωνικούς Φροντιστές ΤΕ ή ΔΕ
 • Δύο Εκπαιδευτές Τεχνικούς ΔΕ
 • Έναν/Μία Οδηγό ΔΕ
 • Ένα Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ

Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (πχ Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι κλπ)

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Με απόφαση του Φορέα ως Διευθυντής/τρια ορίζεται ο/η πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο/Η Υπεύθυνος/η ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Με απόφαση του Φορέα συγκροτείται τριμελής Επιστημονική Επιτροπή.

Συντονιστής/στρια της οποίας ορίζεται ο /η Υπεύθυνος/η του Κέντρου.

Το προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχει. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α., να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου. Επίσης, μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετουμένων.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α., αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), λειτουργεί με τις σύμφωνες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων, και ο/η Συντονιστής/στρια διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτή ημέρα και ώρα κάθε εβδομάδα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον/την Συντονιστή/στρια ή δύο τουλάχιστον μέλη της. Στις συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με τις αποφάσεις με ευθύνη του Συντονιστή/στριας τα οποία καταχωρούνται σε αντίστοιχο επίσημο βιβλίο. Στις συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του Συντονιστή/στριας και άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους.

Ο/Η Κοινωνικός /ή Λειτουργός παρέχει στην Επιστημονική Επιτροπή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι προς όφελος του εξυπηρετούμενου.

Αρμοδιότητες Επιστημονικής Επιτροπής

 • Προετοιμάζει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. της επιχείρησης για τις αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε εξυπηρετούμενος
 • Εξετάζει, εκτιμά και συνεργάζεται με την οικογένεια όσο αφορά στο ενδεχόμενο διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος του Κέντρου από το παιδί για ένα μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 20 ημερών)
 • Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους αντιμετώπισης
 • Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
 • Εισηγείται και προγραμματίζει τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετουμένων από αυτό

ΕΡΓΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το έργο του/της Υπευθύνου/νης αφορά στη διοίκηση του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 • Έχει την ευθύνη συντονισμού της Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό στρατηγικής προς την επίτευξη των στόχων.
 • Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, παράγοντας την αυτονομία των παιδιών /εφήβων με αναπηρία.
 • Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου
 • Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου, τη σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τη λειτουργία του και τη διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μέσω της διαδικασίας που θα υποδειχθεί. Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α) βιβλίο συμβάντων, β) βιβλίο παρουσίας παιδιών, γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

ΕΡΓΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το έργο του/της Γυμναστή/τριας – Φυσικοθεραπευτή/τριας, αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα:

 • Σωματική άσκηση
 • Ομαδικά αθλήματα
 • Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες
 • Συνεργασία με άλλα Κέντρα , Ειδικά Σχολεία, Αθλητικά Σωματεία Ατόμων με Αναπηρίες στο πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων.
 • Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή

ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ /ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το έργο του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού αφορά την;

 • Καταγραφή και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών της περιοχής
 • Κοινωνική εργασία με: α) άτομα, β) ομάδες ατόμων (οικογένεια κλπ) γ) κοινότητα
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση των ειδικών προβλημάτων των ατόμων ή των ομάδων
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού, υποστηρικτικού χαρακτήρα
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κτλ)
 • Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων του ατόμου ή της οικογένειας
 • Τήρηση ατομικών φακέλων
 • Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή
 • Διασύνδεση και παραπομπή σε υπηρεσίες όπως: α) Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης β) υγειονομικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας γ) Εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, δ) Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ε) φορείς και υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στ) φορείς υλοποίησης προεπαγγελματικών προγραμμάτων.

ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ ΤΡΙΑΣ

Το έργο του/της Λογοθεραπευτή/τριας αφορά την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα:

 • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στη σίτιση
 • Εκπαίδευση στην κινητικότητα – Αδρή και λεπτή κινητικότητα – Κινητικός σχεδιασμός
 • Εκπαίδευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση – Συντονισμός της λειτουργίας των αισθήσεων
 • Βελτίωση της αντοχής σε δραστηριότητες – Εξοικονόμηση δυνάμεων – Σχεδιασμός δράσης
 • Βελτίωση της κοινωνικοποίησης του παιδιού/εφήβου με αναπηρία
 • Βελτίωση δεξιοτήτων – Αύξηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου με την παραγωγή διάφορων έργων
 • Συμμετοχή στη διαδικασία σίτισης παιδιών με βαριές αναπηρίες
 • Ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων
 • Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή

ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Το έργο των κοινωνικών φροντιστών αφορά την παροχή ατομικής υποστήριξης προς το χρήστη βάσει των αναγκών του. Συγκεκριμένα:

 • Ατομική υγιεινή, καθαριότητα
 • Υποστήριξη στο φαγητό
 • Υποστήριξη στη λήψη φαρμάκων
 • Υποστήριξη σε μεταφορά – μετακίνηση- συνοδεία
 • Συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή

ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Το έργο των εκπαιδευτών τεχνικών αφορά την εκτέλεση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή

ΕΡΓΟ ΟΔΗΓΟΥ

Το έργο του οδηγού αφορά την εκτέλεση μετακινήσεων/μεταφορών σύμφωνα πάντα με τους κανόνες οδικής ασφάλειας και των ειδικών αρχών προστασίας κάθε ατόμου. Συγκεκριμένα:

 • Μεταφορά των παιδιών/εφήβων από και προς το Κέντρο
 • Μεταφορά των παιδιών/εφήβων σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων δραστηριοτήτων
 • Μεταφορές/μετακινήσεις ή άλλες εργασίες που του ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο/νη του Κέντρου.

ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών. Συγκεκριμένα:

 • Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων
 • Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
 • Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από το Διευθυντή/τρια του Κέντρου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Το συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων αναλαμβάνει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ ΔΥ 1δ/οικ. 10024/1-6-01 (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Β΄) κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του Ν.2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην Ο.Δ.Ε., η οποία εδρεύει στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Κ.Ε.Δ.Ε., της ΕΣΑΕΑ, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Ειδικότερα το έργο της Ο.Δ.Ε. συνίσταται στην κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Κέντρων, στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών τους και των τελικών δικαιούχων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Παράλληλα η Ο.Δ.Ε. στηρίζει τη διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας.

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της Ο.Δ.Ε. υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρμοδίων Υπουργείων και των Περιφερειών της χώρας.

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει το Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου φορέα σύστασης και λειτουργίας του, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην Ο.Δ.Ε. για την πορεία και την εξέλιξη της δομής.

Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του Ν.2860/2000 και στην ΚΥΑ 4036/27-7-2001 (Φ.Ε.Κ.1128/τ.Β΄/ 2001)

Ο δικαιούχος φορέας σύστασης και ίδρυσης της δομής υποχρεούται μέσω των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων προσώπων να ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

Α) βιβλίο συμβάντων
Β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
Γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου