Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης δυναμικότητας 25 παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 6-12 χρόνων. Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά η αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός του Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Το Κέντρο μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης

Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Δ.Α.Π.

Το Κ.Δ.Α.Π. στεγάζεται στο παραδοσιακό κτίριο «ΣΕΦΕΡΤΖΙΟ», που βρίσκεται στην πλατεία Ι.Ν. Μεταμορφώσεως. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14951β (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β΄/22-10-2001).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο Κ.Δ.Α.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προβλέπονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Νάουσας, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή τους εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζει ο εκάστοτε ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των συγκεκριμένων πράξεων.

Η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων και οι διαδικασίες επανεγγραφής και επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών, καθορίζονται επίσης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης των συγκεκριμένων πράξεων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πενθήμερο ωράριο λειτουργίας θα είναι:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα 13.00 – 21.00 7.00-15.00 8
Τρίτη 13.00 – 21.00 7.00-15.00 8
Τετάρτη 13.00 – 21.00 7.00-15.00 8
Πέμπτη 13.00 – 21.00 7.00-15.00 8
Παρασκευή 13.00 – 21.00 7.00-15.00 8
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40
ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 11

Το Κ.Δ.Α.Π. με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. έχει την δυνατότητα να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.

Το Κ.Δ.Α.Π. διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες του Δήμου Νάουσας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την αριθ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001 (Φ.Ε.Κ. 1128/ τ.Β΄/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14951 (Φ.Ε.Κ. 1397/ τ. Β΄/22-10-2001).

Ειδικότερα στελεχώνεται με:

α) Εξειδικευμένο προσωπικό, για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

1 Δάσκαλο – Παιδαγωγό (υπεύθυνος) ΠΕ/ΤΕ

1 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό – Παιδαγωγό ΔΕ

β) Προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών

1 Βοηθητικό προσωπικό ΥΕ

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο

Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Υπεύθυνος/η, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο

Ο Υπεύθυνος/η ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από τη δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό εντοπίζει και να καλλιεργεί τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον/την υπεύθυνο του Κέντρου.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του Διευθυντή/τριας της επιχείρησης δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Το συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων αναλαμβάνει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ ΔΥ1δ/οικ.10024/1-6-01 (Φ.Ε.Κ. 726/τ.Β΄) κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του Ν.2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/ τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην Ο.Δ.Ε., η οποία εδρεύει στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κ.Ε.Δ.Ε., της ΕΣΑΕΑ, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Ειδικότερα το έργο της Ο.Δ.Ε. συνίσταται στην κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Κέντρων, στην παρακολούθηση της λειτουργίας τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών τους και των τελικών δικαιούχων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Παράλληλα η Ο.Δ.Ε. στηρίζει την διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας.

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της Ο.Δ.Ε. υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρμοδίων Υπουργείων και των Περιφερειών της χώρας.

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει το Δ.Σ. της επιχείρησης, τελικού δικαιούχου φορέα σύστασης και λειτουργίας του, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην Ο.Δ.Ε., για την πορεία της εξέλιξης της δομής.

Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας.

Η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του Ν. 2860/2000 και στην ΚΥΑ 4036/27-7-2001 (Φ.Ε.Κ. 1128/τ.Β΄/2001).

Ο δικαιούχος φορέας σύστασης και ίδρυσης της δομής υποχρεούται μέσω των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων προσώπων να ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τηρούνται απαραίτητα τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. που δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Νάουσας.